You are currently viewing IMPRUS Γεωργικοί Σύμβουλοι – Αναγνωρισμένος Φορέας Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

IMPRUS Γεωργικοί Σύμβουλοι – Αναγνωρισμένος Φορέας Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Η ενεργοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα –  Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» δίνει τη δυνατότητα σε γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για σημαντικά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από πιστοποιημένους φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους που, επίσης, έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το υπο-Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) & το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

 • Η εταιρεία μας είναι εγκεκριμένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με αριθμό μητρώου  ΑΦ1010.
 • Το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού της IMPRUS και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι σε όλα τα θεματικά πεδία κατάρτισης.
 • Διαθέτουμε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό με επαρκή συμβουλευτική εμπειρία, καλύπτοντας το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Έχουμε διασφαλίσει την παροχή γεωργικών συμβουλών με απόλυτη προσέγγιση σε χωρικό και πληθυσμιακό επίπεδο, καθώς και τις ομάδες στόχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου.
 • Έχουμε εντάξει στο πλάνο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με σκοπό την βελτιστοποίηση και επικαιροποίηση της αγροτικής εκπαίδευσης.

Στόχοι Μέτρου 2.1

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:

 • Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.
 • Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.
 • Το υπο-Μέτρο 2.1 αναφέρεται στις Περιοχές Εστίασης 1Α και 1Γ και συμβάλει στις Περιοχές Εστίασης 2A, 4Α, 4Β, 4Γ, 5A, 5Γ, 5Δ, 5Ε και 6Γ
 • Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Ωφελούμενοι Παραγωγοί και Ομάδες Στόχοι

Το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενεργοί αγρότες που υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ και κατά προτεραιότητα οι παρακάτω κατηγορίες

 • Παραγωγοί με έδρα εκμετάλλευσης έδρα σε ορεινή, μειονεκτική ή/και νησιωτική περιοχή
 • Νέοι γεωργοί
 • Δικαιούχοι Μέτρων/υπο-Μέτρων του ΠΑΑ 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης), 6.3 (Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις), 10 (Γεωργο-περιβαλλοντικά), και 11 (Βιολογική Γεωργία) 
 • Παραγωγοί με εκμετάλλευση που περιλαμβάνει κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία, καλλιέργεια ζωοτροφών, Βιολογική παραγωγή, ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Πλεονεκτήματα & Οφέλη Εφαρμογής Μέτρου 2.1

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών μέσω του φορέα IMPRUS CONSULTING E.E., προβλέπονται οι εξής παροχές προς τους συμμετέχοντες παραγωγούς ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

 • Παροχή γεωργικών συμβουλών σε πακέτα και είδη συμβουλών προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παραγωγών
 • Τουλάχιστον 3 επιτόπιες επισκέψεις κατ’ έτος στην εκμετάλλευση του ωφελουμένου γεωργού
 • Δειγματοληψίες & Αναλύσεις εδάφους & φυλλοδιαγνωστικής ετησίως
 • Δειγματοληψίες & Αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ετησίως
 • Δειγματοληψίες & Αναλύσεις νερού άρδευσης ετησίως
 • Παροχή συνεχούς υποστήριξης και άμεσης επικοινωνίας μέσω Helpdesk
 • Χρήση σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής παρακολούθησης καλλιέργειας
 • Διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών εκπαιδεύσεων / ενημερωτικών ημερίδων
 • Παροχή σύγχρονου έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού / εκπαιδευτικού υλικού

Πακέτα και είδη συμβουλών υπο-Μέτρου 2.1

Σ.1.1Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
Σ.1.2Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα”
Σ.1.3Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Σ.2.1Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
Σ.2.2Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
Σ.2.3Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων
Σ.3.1Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)
Σ.4.1Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
Σ.4.2Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
Σ.4.3Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες
Σ.5.1Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
Σ.5.2Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές
Σ.6.1Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Σ.6.2Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
Σ.6.3Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα
Σ.6.4Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Σ.6.5Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά

Οργάνωση & Υλικοτεχνική Υποδομή

Ο Φορέας μας IMPRUS Γεωργικοί Σύμβουλοι διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική & υλικοτεχνική υποδομή για τη διεκπεραίωση των συμβουλών στα πλαίσια του Υπο-Μέτρου 2.1, όπως:

 • Κύριες και δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Διαθέτουμε γραφεία σε Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία τα οποία περιλαμβάνουν αίθουσες συσκέψεων, σημεία όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ενημερωτικό και τεχνικό-επιστημονικό υλικό (εγχειρίδια) και σημεία επαφής (τηλέφωνο, γραφείο)
 • Πλήρως εξοπλισμένες θέσεις εργασίας για κάθε Γεωργικό Σύμβουλο του φορέα μας
 • Εξοπλισμό πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και περιφερειακό (laptop, tablets, smartphones, εκτυπωτικά, βιντεοπροβολείς) σε όλες τις εγκαταστάσεις του φορέα
 • Εξοπλισμό πεδίου για όλους τους Γεωργικούς Συμβούλους του φορέα (Μεγεθυντικούς φακούς, Δειγματολήπτες εδάφους, Αγωγιμόμετρα-πεχάμετρα, Τενσιόμετρα και Διαθλασίμετρα)
 • Το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού της IMPRUS και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι σε όλα τα θεματικά πεδία κατάρτισης.
 • Έχουμε διασφαλίσει την παροχή γεωργικών συμβουλών με απόλυτη προσέγγιση σε χωρικό και πληθυσμιακό επίπεδο, καθώς και τις ομάδες στόχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου.
 • Έχουμε εντάξει στο πλάνο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με σκοπό την βελτιστοποίηση και επικαιροποίηση της αγροτικής εκπαίδευσης.
 • Δυνατότητα παροχής συνεχούς βοήθειας και άμεσης επικοινωνίας (helpdesk) και κατάλληλη οργάνωση υποστήριξης των ΓΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο (+30) 2721080896 / (+30) 2721101247 ή μέσω email στο info@imprus.gr για περισσότερες πληροφορίες.