You are currently viewing Σημαντικά ποσά ενίσχυσης στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Σημαντικά ποσά ενίσχυσης στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ, που καθορίζει τα ποσά για τις ενισχύσεις του καθεστώτος «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αφορούν τη φοροαπαλλαγή και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ αφορούν τις επιχορηγήσεις επί των δαπανών, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Η προκήρυξη του καθεστώτος αναμένεται στο άμεσο προσεχές διάστημα, αφού προηγηθεί η έκδοση σχετικής απόφασης από το ΥΠ.Α.Α.Τ., η οποία θα καθορίζει  επιπλέον προϋποθέσεις και όρους των ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος και ανά παραγωγικό κλάδο ισχύουν οι ακόλουθες ενισχύσεις.

Φυτική παραγωγή

Ενισχύονται εκµεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστηµάτων φυτικής παραγωγής, όπως:

 • Συµβατική, πιστοποιηµένη ολοκληρωµένη, βιολογική, κ.λπ.
 • Υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερµοκήπια, θάλαµοι καλλιέργειας µανιταριών θερµοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.)

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για τις επενδύσεις σε θερµοκήπια οι δαπάνες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, οι δαπάνες µπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα 45% του συνόλου των ενισχυόµενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα και να φτάνουν έως το 60%.

Ζωική παραγωγή

Ενισχύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµό υφιστάµενων εγκαταστάσεων και αφορούν ενδεικτικά:

 • Βοοτροφικές µονάδες
 • Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες
 • Χοιροτροφικές µονάδες
 • Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, µονάδες εκτροφής θηραµάτων και θηραµατικών ειδών µονάδες εκτροφής σαλιγκαριών
 • Μονάδες µελισσοκοµίας, παραγωγής µελιού, κεριού µελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης
 • Πτηνοτροφικές µονάδες, συµβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαµήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων
 • Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων µονάδων, µόνο όµως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάµενων πτηνοτροφίων.

Μεταποίηση και εμπορία

Ενισχύεται η ίδρυση, κατασκευή και επέκταση των μονάδων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στους εξής κλάδους:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, µονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασµάτων και προϊόντων µε βάση το κρέας, κ.α)
 • Γάλα (µονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων).
 • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων). Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
 • Ζωοτροφές
 • ∆ηµητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δηµητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αµύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 • Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, µονάδες επεξεργασίας βρώσιµων ελαιών).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά.
 • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 • Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 • Επεξεργασία ζαχαρότευτλων.
 • Επεξεργασία λιναριού και βιοµηχανικής κάνναβης.
 • Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριµµάτων αυτού.
 • Εκκοκκιστήρια βάµβακος.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

 1. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
  1. ορεινές περιοχές
  2. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα
  3. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
  4. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών.
  5. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
 2. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό 50% τουλάχιστον του ενισχυόμενου σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», που προκηρύχθηκε πρώτο από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 27/7/2022 έως 31/10/2022, δεν περιλαμβάνονται τα γεωργικά προϊόντα.

Οι δικαιούχοι, τα ποσοστά ενισχύσεων, ο ελάχιστος και μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων και οι επιλέξιμες δαπάνες των καθεστώτων ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό μας σημείωμα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω: