You are currently viewing Ενίσχυση επιχειρήσεων της Πελοποννήσου κατά 70% για Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνίας & συστήματα αυτοματισμού

Ενίσχυση επιχειρήσεων της Πελοποννήσου κατά 70% για Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνίας & συστήματα αυτοματισμού

Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου δημοσίευσε την πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί & ΚοινΣΕπ), που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής, μεταποίησης, λιανικού & χονδρικού εμπορίου, κατασκευών, παροχής υπηρεσιών, κ.α. σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ και υπάγονται στις κάτωθι κατηγορίες:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον (2) δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (7-7-2020).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις

  • Να διαθέτουν τον ή τους δηλούμενους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
  • Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται από 10.000€ έως 60.000€.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 70% για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών την 7η/7/2020.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 3.750.000 και κατανέμεται ωε εξής:

  • 3.000.000 € αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων
  • 750.000 € χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναγράφονται οι επιλέξιμες δαπάνες και η κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών.

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥέως 70 %
1.1Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού 
1.2Υπηρεσίες : υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού           (έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)Εγκατάστασης-παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικόαθροιστικά έως 20% του αντίστοιχου προμηθευόμενου λογισμικού
2ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)έως 70%
2.1Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού 
2.2Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμούέως 20% του αντίστοιχου προμηθευόμενου συστήματος
3ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-shop) 
3.1Δημιουργία ιστοσελίδας ή/και Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδαςέως 2.500€
3.2Δημιουργία e-shop ή/και Αναβάθμιση υπάρχοντος eshopέως 4.500€
4ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware)έως 75%
4.1Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tablets κλπ) 
4.2Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές, κλπ) 
4.3Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS κλπ) 
4.4Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode, readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ) 
5ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου)έως 30% αθροιστικά
5.1Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ)έως 10%
5.2Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισηςέως 10%
5.3Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειαςέως 10%
5.4Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίουέως 15% και μέχρι 2.000€
6ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)έως 25% και έως 12.000 ανά ΕΜΕ
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων – Πρόσληψη νέου προσωπικού με κάρτα ανεργίας                                     (Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού ή μετόχων-εταίρων) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο ΠΣΚΕ ορίζεται από 23/07/2020 έως 24/09/2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο (+30) 27210 80896 / (+30) 6972191072 ή μέσω email στο tp@imprus.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας & προαξιολόγηση της πρότασης σας.

Κατεβάστε παρακάτω το σχετικό ενημερωτικό της Δράσης: