You are currently viewing Ευκαιρίες επενδύσεων στην έξυπνη μεταποίηση

Ευκαιρίες επενδύσεων στην έξυπνη μεταποίηση

Περίληψη

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» προβλέπει τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Μεταποιητικού και Βιομηχανικού κλάδου.

Το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων  σύμφωνα με τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0). 

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 73,2 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται κατά 70% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και κατά 30% στις μεσαίες.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας) και νέες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ,  ατομικής επιχείρησης.

Ελάχιστος – Μέγιστος Προϋπολογισμός

Το ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στις 250 χιλιάδες ευρώ ενώ το μέγιστο ποσό ανέρχεται έως τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι στόχους.

1.  Βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής

2.  Προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού

3.  Ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού

4. Παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Οι τομείς των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν είναι οι εξής:

 • Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies) όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 • Ρομποτική για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορία ΔαπάνηςΜέγιστο Επιλέξιμο Ποσό
Μηχανολογικός εξοπλισμόςΈως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες για κτίριαΈως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακώνΈως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμούΈως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικήςΈως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0Έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Upskilling & Reskilling εργατικού δυναμικούΈως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός της μονάδας
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων. Η επιλογή του εξοπλισμού γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας)
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (π.χ. τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφαλείας) με πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισμού, συστήματα τηλελέγχου κ.α..
 • Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικών (εξαιρούνται άδειες SaaS) & διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κ.α.

Επιλέξιμες Δαπάνες Μη Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Επαγγελματική κατάρτιση

Ένταση Ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και της περιοχής καθορίζεται από το χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων και φτάνει έως το 75%. Οι δαπάνες μη Περιφερειακών ενισχύσεων έχουν ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης (50%) για όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 7/12/2022 έως την 1/2/2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας   στο (+30) 2721080896 / (+30) 6972191072 ή μέσω email στο tp@imprus.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας και προαξιολόγηση της πρότασής σας.

Οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά ενισχύσεων, ο ελάχιστος και μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων στην «Έξυπνη Μεταποίηση» αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό μας σημείωμα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω:

Συνημμένο αρχείο: