You are currently viewing Προδημοσίευση της Παρέμβασης για τη Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων με ποσοστό ενίσχυσης έως 75%

Προδημοσίευση της Παρέμβασης για τη Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων με ποσοστό ενίσχυσης έως 75%

Περίληψη

Το ΥΠΑΑΤ προέβη σε προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης της Παρέμβασης Π3-73-2.3 (πρώην Υπομέτρο 4.2-Δράση 4.2.1) «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Παρέμβασης ενισχύονται

-η ίδρυση,

-ο εκσυγχρονισμός,

-η επέκταση και

-η μετεγκατάσταση

επιχειρήσεων οι οποίες μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. και παράγουν τελικά προϊόντα που επίσης ανήκουν στο Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ) και όλες οι μορφές επιχειρήσεων  που έχον υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις υπό τη μορφή κοινωνίας, εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.

Επιλέξιμοι Τομείς

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα θα πρέπει να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

• Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)

• Γάλα

• Αυγά

• Μέλι

• Ζωοτροφές

• Δημητριακά

• Ελαιούχα Προϊόντα

• Οπωροκηπευτικά

• Οίνος

• Ξύδι 

• Άνθη

• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Εξαιρέσεις επιλεξιμότητας

Δεν ενισχύονται:

• ιδρύσεις ελαιοτριβείων

• ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές για ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος.

• ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές

Προϋπολογισμός επενδύσεων

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 400.001 ευρώ μέχρι και 5.000.000 ευρώ.

Ένταση ενίσχυσης

65% – Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου

50% – Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

40 % – Περιφέρεια Αττικής

 • Προβλέπεται προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 10% για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων και σε μείωση του CO2  από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στο εφαρμοστικό πλαίσιο.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων).            Η δαπάνη για την απόκτηση οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού.
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση
 3. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών
 4. Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση:

-Καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης και εργαστηρίων

-Εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης

-Εξοπλισμού εξοικονόμησης ύδατος

-Εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας

-Εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων

-Εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κλπ

 • Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την επένδυση προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή των προϊόντων (π.χ. φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά βυτία για τη μεταφορά του γάλακτος, κ.α.)
 • Προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ).
 • Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard κ.α.).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.

Κριτήρια επιλογής-αξιολόγησης

 • Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές
  • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
  • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
  • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
  • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
  • Εξοικονόμηση ύδατος
  • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
  • Εξωστρέφεια επιχείρησης
  • Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.
  • Μέγεθος της επιχείρησης

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ).

Επικοινωνήστε μαζί μας   στο (+30) 2721101247 – εσωτ. 2 / (+30) 6972191072 ή μέσω email στο tp@imprus.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας και προαξιολόγηση της πρότασής σας.

Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τα ποσοστά ενισχύσεων, ο ελάχιστος και μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων, οι επιλέξιμες δαπάνες και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στην Προδημοσίευση της Πρόσκλησης της εν λόγω Παρέμβασης, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω: