You are currently viewing Προκηρύχθηκε το νέο «Ερευνώ-Καινοτομώ»

Προκηρύχθηκε το νέο «Ερευνώ-Καινοτομώ»

Περίληψη

Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΕ ΕΚ.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000 € και κατανέμεται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)234.000.000
Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο)66.000.000
ΣΥΝΟΛΟ300.000.000

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

 • Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις», που έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση.
 • Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί», που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μία από τις κάτωθι 4 Παρεμβάσεις:

 • Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις
 • Παρέμβαση II: Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Παρέμβαση III: Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Παρέμβαση ΙV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe), αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Καθεστώς ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως ισχύει και θα πρέπει να πληρούν τον χαρακτήρα κινήτρου (όχι έναρξη εργασιών πριν την υποβολή).

Μέγιστος Προϋπολογισμός Αιτήσεων Χρηματοδότησης

 • Παρέμβαση Ι: έως 800.000€
 • Παρέμβαση II: έως 2.000.000€
 • Παρέμβαση III: έως 2.000.000€
 • Παρέμβαση ΙV: Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από το Horizon Europe
 • Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης σε μία αίτηση, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (60%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες αν δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της αίτησης χρηματοδότησης (εξαιρείται η Παρέμβαση ΙV).

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης επί μορφή επιχορήγησης κυμαίνονται ανάλογα με την παρέμβαση, το είδος του έργου (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη) και το μέγεθος των επιχειρήσεων (αυξημένη ενίσχυση στις ΜΜΕ) ως εξής:

 • Παρέμβαση I: Από 25% έως 80%
  Βιομηχανική έρευνα έως 80% – Πειραματική ανάπτυξη έως 60%
 • Παρέμβαση II: Από 25% έως 80%
  Βιομηχανική έρευνα έως 80% – Πειραματική ανάπτυξη έως 60%
 • Παρέμβαση III: Από 35% έως 60% (Πειραματική ανάπτυξη)
 • Παρέμβαση ΙV: 70%

Μέγιστος αριθμός υποβαλλόμενων αιτήσεων

Κάθε επιχείρηση (ανά ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως πέντε Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά στις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθόλη τη διάρκεια της Δράσης.

Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επιχειρήσεων στον προϋπολογισμό έργου

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου.

Τομείς προτεραιότητας Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ)

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε μία από τις προκαθορισμένες ανά τομέα περιοχές παρέμβασης και προτεραιότητες.

Διάρκεια υλοποίησης των έργων: έως 36 μήνες

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Άμεσες δαπάνες
  1. Δαπάνες προσωπικού:
   α) τακτικό προσωπικό και β) έκτακτο προσωπικό
 • Λοιπές δαπάνες βάσει ενιαίου συντελεστή 40% επί των άμεσων δαπανών
  1. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (υπό μορφή αποσβέσεων χρήσης στο έργο)
  2. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (υπό μορφή αποσβέσεων χρήσης στο έργο)
  3. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας:
   1. Έρευνα επί συμβάσει,
   2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
   3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου:
   1. Δαπάνες ταξιδιών.
   2. Δαπάνες δημοσιότητας.
   3. Αναλώσιμα.
   4. Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή
   5. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία
   6. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
  5. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
  6. Δαπάνες καινοτομίας :
   1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
   2. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης  
   3. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας 
  7. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Από Πέμπτη 06/06/2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες τις εξής:

 • για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10/07/2024 και ώρα 15:00
 • για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17/07/2024 και ώρα 15:00
 • για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27/11/2024 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΚΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας   στο (+30) 2721101247 / (+30) 6972191072 / (+30) 6942013799 ή μέσω email στο info@imprus.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας και προαξιολόγηση της πρότασής σας.

Οι δικαιούχοι, τα είδη των παρεμβάσεων-έργων, τα ποσοστά ενισχύσεων, ο μέγιστος προϋπολογισμός των έργων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, οι τομείς προτεραιότητας  και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της εν λόγω Δράσης, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω: