You are currently viewing Σχέδια Βελτίωσης – Ενισχύσεις αγροτών έως 80%

Σχέδια Βελτίωσης – Ενισχύσεις αγροτών έως 80%

Περίληψη

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης) του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, αναμένεται στο προσεχές χρονικό διάστημα η σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 230.000.000 €.

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας

Φυσικά πρόσωπα:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος.
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος (2022) που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
 • Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

Νομικά πρόσωπα:

 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος (2022) που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 • Ειδικά για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Γεωργική Εκμετάλλευση

Η εκμετάλλευση πρέπει

 • Σύμφωνα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2022 να έχει μέγεθος σε τυπική απόδοση μεγαλύτερο ή ίσο των:
  • 12.000 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • 8.000 € για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 8.000 € για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.
 • Να πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που την αφορά.
 • Η συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνει:

-Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα.

-Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

1) Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός  γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, όπως:

α) Σταβλικές και Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις

β) Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια

γ) Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι

δ) Θερμοκήπια και δικτυοκήπια

ε) Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των εγκεκριμένων επενδύσεων

ζ) Οικίσκοι φιλοξενίας εργατών

η) Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας

θ) Κάθε είδους ομβροδεξαμενή για την εξυπηρέτηση του ζωικού κεφαλαίου και θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ 

ι) Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης

 2) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπως:

α) Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς,ταΐστρες, ποτίστρες κ.ά.

β) Εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά.

γ) Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλισμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.

δ) Οι γεωργικοί ελκυστήρες των κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ4, και C, τα χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά κ.ά.

ε) Μηχανήματα Ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.

ζ) Μηχανήματα Φυτικής παραγωγής, όπως αναρτώμενα ή συρόμενα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα κ.ά.

3) Αγορά γης

4) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

5) Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών.

6) Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.

7) Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).

8) Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

9) Επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας.

10) Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Ένταση ενίσχυσης

   ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ    ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣΘΕΣΣΑΛΙΑ, ∆ΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ,  ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ    ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ      ΑΤΤΙΚΗ
Με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκουςΜε πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων
Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα* και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.            80%            70%            60%            60%            60%            50%
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές80%70%60%60%60%50%
Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα  80%  70%  50%  50%  50%  40%
Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές80%70%50%50%40%40%
*Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

Όρια προϋπολογισμού

Τα 150.000 ευρώ ορίζονται ως ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού, Ωστόσο ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Κριτήρια βαθμολογίας

 • Δραστηριοποίηση σε αιγοπροβατοτροφία, βαμβάκι, Μελισσοκομία, Οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (π.χ. ελιές).
 • Πιστοποιημένα προϊόντα.
 • Περιφερειακά κριτήρια.
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση μεταξύ ορίων που θα καθοριστούν. Τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα λάβουν υψηλότερης δυναμικής εκμεταλλεύσεις.
 • Προτεραιότητα σε επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης.
 • Απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού µε ίδια κεφάλαια
 • Επενδύσεις ΑΠΕ και καινοτόμες επενδύσεις.
 • Η ιδιότητα του νέου γεωργού,
 • Η εμπειρία γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιημένες γνώσεις.
 • Η δυναμική της εκμετάλλευσης: Ενημερότητες χωρίς παρακρατούµενες οφειλές, κερδοφορία, µη ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της εκμετάλλευσης.
 • Τη δυναμική της εκμετάλλευσης, δηλαδή εάν ο παραγωγός δεν έχει οφειλές.
 • Τις πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα.
 • Την επένδυση σε κλάδους με βάση τις ανάγκες κάθε περιφέρειας (περιφερειακά κριτήρια).

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι επιμέρους λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας   στο (+30) 2721080896 / (+30) 6972191072 ή μέσω email στο tp@imprus.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας και προαξιολόγηση της πρότασής σας.

Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά ενισχύσεων, ο ελάχιστος και μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων των Σχεδίων Βελτίωσης αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό μας σημείωμα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω: