You are currently viewing Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης για ενισχύσεις αγροτών έως 80%

Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης για ενισχύσεις αγροτών έως 80%

Περίληψη

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης) του ΠΑΑ 2014-2022.

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύθηκε η σχετική Απόφαση (427/02-03-2023/ΦΕΚ Β΄ 1414) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 4.1.5.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 180.000.000 €.

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας

Φυσικά πρόσωπα:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος.
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2022.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Νομικά πρόσωπα:

 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2022.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως τις 31/12/2033
 • Να είναι δικαστικά φερέγγυα.
 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας

Γεωργική Εκμετάλλευση

Η εκμετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2022 και

 • σύμφωνα με αυτή να έχει μέγεθος σε τυπική απόδοση μεγαλύτερο ή ίσο των:
  • 12.000 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • 8.000 € για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 8.000 € για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.
 • Να πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που την αφορά.
 • Η συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνει:

– Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα.

-Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός  γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, όπως:

α) Σταβλικές και Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις

β) Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια

γ) Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι

δ) Θερμοκήπια και δικτυοκήπια

ε) Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των εγκεκριμένων επενδύσεων

ζ) Οικίσκοι φιλοξενίας εργατών

η) Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας

θ) Κάθε είδους ομβροδεξαμενή για την εξυπηρέτηση του ζωικού κεφαλαίου και θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ 

ι) Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπως:

α) Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς,ταΐστρες, ποτίστρες κ.ά.

β) Εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά.

γ) Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλισμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.

δ) Οι γεωργικοί ελκυστήρες των κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ4, και C, τα χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά κ.ά.

ε) Μηχανήματα Ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.

ζ) Μηχανήματα Φυτικής παραγωγής, όπως αναρτώμενα ή συρόμενα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα κ.ά.

3. Αγορά γης

4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών.

6. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.

7. Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).

8. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

9. Επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας.

10. Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Ένταση ενίσχυσης

   ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ    ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣΘΕΣΣΑΛΙΑ, ∆ΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ,  ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ    ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ      ΑΤΤΙΚΗ
Με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκουςΜε πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων
Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα* και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.            80%            70%            60%            60%            60%            50%
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές80%70%60%60%60%50%
Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα  80%  70%  50%  50%  50%  40%
Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές80%70%50%50%40%40%
*Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

Όρια προϋπολογισμού

Τα 150.000 ευρώ ορίζονται ως ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού.          Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Κριτήρια βαθμολογίας

 • Παραγωγικός τομέας με βάση τις προτεραιότητες του ΠΑΑ. Έμφαση σε αιγοπροβατοτροφία, βαμβάκι, ελιές, μελισσοκομία, οπωροκηπευτικά, καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.
 • Πιστοποιημένα προϊόντα ως προς την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών συστημάτων & ΠΟΠ-ΠΓΕ
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση με βάση τα όρια <16.000€ και >25.000€. Τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα λάβουν οι  εκμεταλλεύσεις υψηλότερης τυπικής απόδοσης.
 • Προτεραιότητα σε επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν το πενταπλάσιο της τυπικής απόδοσης.
 • Τεκμηρίωση δυνατότητας κάλυψης 20% – 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού µε ίδια κεφάλαια
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ και καινοτόμες επενδύσεις.
 • Η ιδιότητα του νέου γεωργού (συμμετοχή στο υπομέτρο 6.1)
 • Η επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία άνω των 5 ετών και ηλικία (γεωργού) έως 50 ετών.
 • Το επίπεδο εκπαίδευσης των υποψηφίων. (Τίτλοι σπουδών επιπέδου ≥ 3)
 • Ύπαρξη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την υλοποίηση της επένδυσης
 • Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα (χωρίς παρακρατούµενες οφειλές)
 • Η οικονομική δυναμική της εκμετάλλευσης (κερδοφορία 3 τελευταίων ετών)
 • Η συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα (Αγροτ. Συνεταιρισμοί, Ομάδες-Οργανώσεις Παραγωγών)
 • Περιφερειακά Κριτήρια – Επένδυση σε κλάδους με βάση τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας

Οι ημερομηνίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ ορίζονται από 15/3/2023 έως και 16/5/2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας   στο (+30) 2721080896 / (+30) 6972191072 ή μέσω email στο tp@imprus.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας και προαξιολόγηση της πρότασής σας.

Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά ενισχύσεων, ο ελάχιστος και μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των επιμέρους επενδύσεων των Σχεδίων Βελτίωσης αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό μας σημείωμα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω:

Λήψη