Γεωργικοί σύμβουλοι Imprus - Μέτρο 2.1 - Σύμβουλος επιχειρήσεων Αθήνα Καλαμάτα

Η ενεργοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» δίνει τη δυνατότητα σε γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για σημαντικά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η διάρκεια υλοποίησης είναι 2 έτη και οι γεωργοί μπορούν να λάβουν έως 3 πακέτα γεωργικών συμβουλών.

Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από πιστοποιημένους φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους που, επίσης, έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το υπο-Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) & το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

  • Η εταιρεία μας είναι εγκεκριμένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με αριθμό μητρώου ΑΦ1010.

  • Το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού της IMPRUS και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι σε όλα τα θεματικά πεδία κατάρτισης.

  • Διαθέτουμε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό με επαρκή συμβουλευτική εμπειρία, καλύπτοντας το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  • Έχουμε διασφαλίσει την παροχή γεωργικών συμβουλών με απόλυτη προσέγγιση σε χωρικό και πληθυσμιακό επίπεδο, καθώς και τις ομάδες στόχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου.

  • Έχουμε εντάξει στο πλάνο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με σκοπό την βελτιστοποίηση και επικαιροποίηση της αγροτικής εκπαίδευσης.

Γεωργικοί σύμβουλοι Imprus - Μέτρο 2.1 - Σύμβουλος επιχειρήσεων Αθήνα Καλαμάτα

Υποκατηγορίες