Στόχοι Μέτρου 2.1

Ο Φορέας μας IMPRUS Γεωργικοί Σύμβουλοι διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική & υλικοτεχνική υποδομή για τη διεκπεραίωση των συμβουλών στα πλαίσια του Υπο-Μέτρου 2.1, όπως:

  • Κύριες και δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

  • Διαθέτουμε γραφεία σε Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία τα οποία περιλαμβάνουν αίθουσες συσκέψεων, σημεία όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ενημερωτικό και τεχνικό-επιστημονικό υλικό (εγχειρίδια) και σημεία επαφής (τηλέφωνο, γραφείο)

  • Πλήρως εξοπλισμένες θέσεις εργασίας για κάθε Γεωργικό Σύμβουλο του φορέα μας

  • Εξοπλισμό πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και περιφερειακό (laptop, tablets, smartphones, εκτυπωτικά, βιντεοπροβολείς) σε όλες τις εγκαταστάσεις του φορέα

  • Εξοπλισμό πεδίου για όλους τους Γεωργικούς Συμβούλους του φορέα (Μεγεθυντικούς φακούς, Δειγματολήπτες εδάφους, Αγωγιμόμετρα-πεχάμετρα, Τενσιόμετρα και Διαθλασίμετρα)

  • Το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού της IMPRUS και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι σε όλα τα θεματικά πεδία κατάρτισης.

  • Έχουμε διασφαλίσει την παροχή γεωργικών συμβουλών με απόλυτη προσέγγιση σε χωρικό και πληθυσμιακό επίπεδο, καθώς και τις ομάδες στόχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου.

  • Έχουμε εντάξει στο πλάνο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με σκοπό την βελτιστοποίηση και επικαιροποίηση της αγροτικής εκπαίδευσης.

  • Δυνατότητα παροχής συνεχούς βοήθειας και άμεσης επικοινωνίας (helpdesk) και κατάλληλη οργάνωση υποστήριξης των ΓΣ

Δείτε επίσης