Στόχοι Μέτρου 2.1

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:

 • Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

 • Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

 • Το υπο-Μέτρο 2.1 αναφέρεται στις Περιοχές Εστίασης 1Α και 1Γ και συμβάλει στις Περιοχές Εστίασης 2A, 4Α, 4Β, 4Γ, 5A, 5Γ, 5Δ, 5Ε και 6Γ

 • Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Ωφελούμενοι Παραγωγοί και Ομάδες Στόχοι

Το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενεργοί αγρότες που υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ και κατά προτεραιότητα οι παρακάτω κατηγορίες.

 • Παραγωγοί με έδρα εκμετάλλευσης έδρα σε ορεινή, μειονεκτική ή/και νησιωτική περιοχή

 • Νέοι γεωργοί

 • Δικαιούχοι Μέτρων/υπο-Μέτρων του ΠΑΑ 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης), 6.3 (Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις), 10 (Γεωργο-περιβαλλοντικά), και 11 (Βιολογική Γεωργία)

 • Παραγωγοί με εκμετάλλευση που περιλαμβάνει κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία, καλλιέργεια ζωοτροφών, Βιολογική παραγωγή, ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Πλεονεκτήματα & Οφέλη Εφαρμογής Μέτρου 2.1

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών μέσω του φορέα IMPRUS CONSULTING E.E., προβλέπονται οι εξής παροχές προς τους συμμετέχοντες παραγωγούς ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

 • Παροχή γεωργικών συμβουλών σε πακέτα και είδη συμβουλών προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παραγωγών

 • Τουλάχιστον 3 επιτόπιες επισκέψεις κατ’ έτος στην εκμετάλλευση του ωφελουμένου γεωργού

 • Δειγματοληψίες & Αναλύσεις εδάφους & φυλλοδιαγνωστικής ετησίως

 • Δειγματοληψίες & Αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ετησίως

 • Δειγματοληψίες & Αναλύσεις νερού άρδευσης ετησίως

 • Παροχή συνεχούς υποστήριξης και άμεσης επικοινωνίας μέσω Helpdesk

 • Χρήση σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής παρακολούθησης καλλιέργειας

 • Διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών εκπαιδεύσεων / ενημερωτικών ημερίδων

 • Παροχή σύγχρονου έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού / εκπαιδευτικού υλικού

Δείτε επίσης