Η IMPRUS διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες για τη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, κυρίως του αγροδιατροφικού τομέα, στα κάτωθι Προγράμματα και Δράσεις:

Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις - Καλαμάτα - Αθήνα - Επενδύσεις - Προγράμματα

 

 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Μέτρα Μεταποίησης, Σχεδίων Βελτίωσης, Συνεργασίας-Καινοτομίας, Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας, Συμβουλευτικών υπηρεσιών, Τοπικών Προγραμμάτων LEADER.
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
 • Δράσεις του ΕΣΠΑ
 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα(ΠΕΠ)
 • Προγράμματα Κοινοτικών Κανονισμών (Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, Προώθησης αγροτικών προϊόντων)
 • Διακρατικά και Διασυνοριακά Προγράμματα
 • Δράσεις Συνεργασίας & Καινοτομίας της Γ.Γ.Ε.Τ.
 • Επιχειρησιακά σχέδια Περιφερειών

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 περιλαμβάνει διάφορα καθεστώτα και είδη ενισχύσεων, που σε ποσοστό φτάνουν το 55%. Τα είδη των ενισχύσεων αφορούν επιχορηγήσεις, φορολογικές απαλλαγές, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας, σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου.

Τα καθεστώτα ενίσχυσης είναι «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» & «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Διακρατικά και Διασυνοριακά Προγράμματα

Αφορούν στην ενίσχυση διαφόρων δράσεων διακρατικής και διασυνοριακής εμβέλειας. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα σημαντικότερα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν περιφέρειες της χώρας.

 • INTERREG EUROPE (διαπεριφερειακό)
 • Αδριατικής-Ιονίου (διακρατικό)
 • MED (διακρατικό)
 • MED ENI CBC (διασυνοριακό)
 • Balkan Meditteranean (διακρατικό)

Δράσεις Συνεργασίας & Καινοτομίας της Γ.Γ.Ε.Τ.

Αφορούν την ενίσχυση επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και συνεργατικών σχημάτων (clusters) για δράσεις συνεργασίας, έρευνας, καινοτομίας και δικτύωσης. Ενδεικτικά, αναφέρεται η Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», όπου τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονταν από 50% έως 65% για πράξεις προϋπολογισμού έως 3 εκατ. ευρώ.

Δράσεις του ΕΣΠΑ

Οι διάφορες δράσεις του ΕΣΠΑ ενισχύουν νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ποσοστό από 40% έως και 100%. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δράσεις του ΕΣΠΑ, που προκηρύχθηκαν πρόσφατα και εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως 65% για επενδυτικά σχέδια από 20.000€ έως 200.000€
 • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% για επενδυτικά σχέδια από 50.000€ έως 400.000€, που αφορούν στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό μεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση συστημάτων πιστοποίησης.
 • Επιχειρούμε Έξω. Αφορά στην ενίσχυση σε ποσοστό 50% της Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό για επιχειρηματικά σχέδια μέγιστου προϋπολογισμού 100.000€.
 • Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Αφορά ενισχύσεις επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων έως 100% για τις κάτωθι επιμέρους παρεμβάσεις:
  1. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς
  3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
  4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)

Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Τα εν λόγω Επιχειρησιακά Προγράμματα αφορούν ενισχύσεις σε 3ετή ή 5ετή βάση σε ποσοστό 50% και μέγιστου ύψους 4,1% επί του τζίρου για επιχειρησιακά σχέδια αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών. Ενισχύονται δράσεις προγραμματισμού της παραγωγής, βελτίωσης της ποιότητας, βελτίωσης της εμπορίας των προϊόντων, κατάρτισης, συμβουλευτικής και διαχείρισης κρίσεων.

Επιχειρησιακά σχέδια Περιφερειών

Η IMPRUS Consulting παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατάρτιση και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων των Περιφερειών, που αφορούν στο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων», στις Αγροδιατροφικές Συμπράξεις, στον περιφερειακό καλλιεργητικό προγραμματισμό, κ.τ.λ.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Τα ΠΕΠ προκηρύσονται ανά Περιφέρεια και αφορούν έργα ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα. Περιλαμβάνουν δράσεις που ενισχύουν από 40% έως 100% μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Οι ενισχυόμενοι κλάδοι-δραστηριότητες καταρτίζονται με βάση τη Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) κάθε Περιφέρειας.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020

Η IMPRUS Consulting δραστηριοποιείται στο σύνολο των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020. Τα Μέτρα και Υπομέτρα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα εξής:

 • ΜΕΤΡΟ 2 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
  • Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα (Γεωργικοί Σύμβουλοι) : Επιδοτείται κατά 100% η παροχή 3 συμβουλευτικών υπηρεσιών  (1.500€ έκαστη) ανά παραγωγό.
 • ΜΕΤΡΟ 3 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  • Υπομέτρο 3.1 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων : Επιδότηση 100% (έως 3.000€ ανά δικαιούχο) για δράσεις ελέγχου εφαρμογής συστημάτων ποιότητας
  • Υπομέτρο 3.2 – Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης στην εσωτερική αγορά : Ενισχύοναι έως 70% για σχετικές δράσεις Ομάδες Παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο  Υπομέτρο 3.1.

Προγράμματα Κοινοτικών Κανονισμών

Είναι προγράμματα ενίσχυσης στοχευμένων δράσεων στον αγροδιατροφικό τομέα στο πλαίσιο εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών. Τα σημαντικότερα είναι τα εξής:

 • Επιχειρησιακά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΟΕΦ (Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων) μέσω των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013, 611/2014 & 615/2014.
  Είναι προγράμματα τριετούς διάρκειας και επιδοτούνται σε ποσοστό έως 85% αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών για διάφορες δράσεις βελτίωσης της ποιότητας των ελαιοκομικών προϊόντων
 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά (Ε.Ε.) και σε Τρίτες Χώρες μέσω του Κανονισμού (EE) 1144/2014.
  Αφορούν επιδοτήσεις έως και 90% για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
 • Προγράμματα προώθησης οίνου σε Τρίτες χώρες, στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΚ) 479/2008 και 555/2008.Η χρηματοδότηση ανέρχεται έως 80% για δράσεις προώθησης οίνων σε αγορές Τρίτων χωρών.