Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020

Η IMPRUS Consulting δραστηριοποιείται στο σύνολο των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020. Τα Μέτρα και Υπομέτρα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα εξής:

 • ΜΕΤΡΟ 2 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
  • Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα (Γεωργικοί Σύμβουλοι) : Επιδοτείται κατά 100% η παροχή 3 συμβουλευτικών υπηρεσιών  (1.500€ έκαστη) ανά παραγωγό.
 • ΜΕΤΡΟ 3 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  • Υπομέτρο 3.1 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων : Επιδότηση 100% (έως 3.000€ ανά δικαιούχο) για δράσεις ελέγχου εφαρμογής συστημάτων ποιότητας
  • Υπομέτρο 3.2 – Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης στην εσωτερική αγορά : Ενισχύοναι έως 70% για σχετικές δράσεις Ομάδες Παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο  Υπομέτρο 3.1.
 • ΜΕΤΡΟ 4 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
  • Υπομέτρο 4.1 – Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης): Ενισχύσεις για επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή σε ποσοστό από 40% έως και 90%
  • Υπομέτρο 4.2 – Στήριξη σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων : Ενισχύσεις από 40% έως και 90% για την ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
 • ΜΕΤΡΟ 6 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
  • Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση νέων γεωργών (Νέοι Αγρότες) : Ενίσχυση για την εγκατάσταση νέων αγροτών ηλικίας 18 έως 40 ετών με ποσά από 17.000€ έως 22.000€.
  • Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων : Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ποσά έως 14.000 €.
 • ΜΕΤΡΟ 8 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
  • Τα Υπομέτρα 8.1 «Πρώτη Δάσωση» και 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» επιδοτούν δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση δενδρώνων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
 • ΜΕΤΡΟ 9 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
  • Υπομέτρο 9.1 – Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών : Ενισχύονται σε πενταετή βάση η σύσταση και οι λειτουργικές δαπάνες νέων αναγνωρισμένων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) με ποσά που φτάνουν τα 100.000€ κατά έτος.
 • ΜΕΤΡΟ 10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα
  • Περιλαμβάνονται Υπομέτρα κατά της νιτρορύπανσης (10.1.4),  εφαρμογής μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης μικρολεπιδόπτερων-Κομφούζιο (10.1.8), κ.α.
 • ΜΕΤΡΟ 11 – Βιολογικές καλλιέργειες : Ενισχύεται η ένταξη και η διατήρηση στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
 • ΜΕΤΡΟ 13 – Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα : Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και την εξισωτική αποζημίωση.
 • ΜΕΤΡΟ 16 – Συνεργασία
  • Υπομέτρο 16.1 – 16.2 – Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας : Ενισχύονται από 150.000€ έως 300.000€ η δημιουργία και η λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους στον αγροτικό τομέα.
  • Υπομέτρο 16.4 – Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης : Ενισχύονται έως 150.000€ η δημιουργία και ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και η δημιουργία τοπικών αγορών παραγωγών – Farmer’s Markets.
 • ΜΕΤΡΟ 19 – Τοπική ανάπτυξη LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων/CLLD) : Εφαρμόζεται στις περιοχές LEADER και περιλαμβάνει ενισχύσεις για αγροτικές (μεταποίηση, τυποποίηση) και μη (εστίαση, τουρισμός, κ.α.) επενδύσεις ύψους έως 600.000€ με ποσοστά επιδότησης από 40% έως και 100%.