Η IMPRUS Consulting συνεργάζεται με έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ και πολυετή διδακτική εμπειρία ως εκπαιδευτές δημοσίων φορέων (Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών – ΥΠ.Α.Α.Τ.) και διαφόρων ιδιωτικών φορέων.

Επίσης η εταιρεία μας υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας είναι ενταγμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Τα στελέχη μας (πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ΛΑΕΚ) έχουν υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης σε πλήθος παραγωγών για την χορήγηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στους επαγγελματίες χρήστες.

Η εταιρεία υλοποιεί ετησίως προγράμματα εκπαιδεύσεων προσωπικού και υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίμων, καθώς επίσης προγράμματα εκπαίδευσης ομάδων παραγωγών και μεμονωμένων παραγωγών σε θέματα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (σύμφωνα με το πρότυπο GLOBALGAP).