Η IMPRUS Consulting παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για τη σύσταση και αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών.

Οι Ομάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών, καθώς και οι Ενώσεις τους αποτελούν νομικά πρόσωπα (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,, ΙΚΕ, κτλ), που υπάγονται στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκροτούνται από παραγωγούς ομοειδών αγροτικών προϊόντων. Οι Οργανώσεις Παραγωγών κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο αποτελούν τις βασικές επιλέξιμες μορφές δικαιούχων για τη λήψη χρηματοδοτήσεων μέσω των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και των Κοινοτικών Κανονισμών (ΟΕΦ, κ.α.).

Επιπλέον, πέραν των φορολογικών και λοιπών εμπορικών πλεονεκτημάτων, τόσο οι ίδιες οι Οργανώσεις, όσο και οι συμμετέχοντες παραγωγοί έχουν αυξημένη βαθμολογία και αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης στα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020. Βασική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους στα διάφορα προγράμματα ενίσχυσης αποτελεί η επίσημη αναγνώρισή τους. Το βασικότερο κριτήριο αναγνώρισής τους αποτελεί ο ελάχιστος αριθμός μελών και ο τζίρος τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ανάλογα με τον παραγωγικό τομέα.

Συγκεκριμένα βάσει της ΥΑ 397/18235/16-02-17 (ΦΕΚ 601/Β/24-02-17):

  • Ομάδες Παραγωγών ανά τομέα αγροτικής παραγωγής – τουλάχιστον 5 μέλη
  • Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής – 20 μέλη & ελάχιστος τζίρος 250 χιλ. €
  • Οργαν. Παραγωγών αλιευτικών και βιολογικών – 10 μέλη & ελάχιστος τζίρος 100 χιλ. €
  • Ενώσεις Ο.Π. με τουλάχιστον 2 αναγνωρισμένες Ο.Π.