Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή

Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις - Καλαμάτα - Αθήνα - AGRO 2

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2, είναι σύστημα οργάνωσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, Ορθή Γεωργική Πρακτική, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις.

Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης για αποτελεσματική και επικερδή παραγωγή σε μια οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής βασισμένο στις 7 βασικές αρχές του HACCP. Είναι συνδυασμός ISO 9001 για τη διαχείριση των συστημάτων ποιότητας & ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση. Αφορά τόσο μεμονωμένους παραγωγούς όσο και ομάδες παραγωγών. Παρέχει τεχνογνωσία και προστασία στο παραγωγό από νομοθετικές κυρώσεις με ταυτόχρονη παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή.

Μέσα από τους ελέγχους και τις αναλύσεις μειώνεται δραστικά η χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Ο επιβλέπων Γεωπόνος επεμβαίνει και υποδεικνύει όπου είναι απαραίτητο στον παραγωγό  συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής και βοηθάει στην τήρηση αρχείων καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζονται, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η υγεία του καταναλωτή και να προστατεύεται το περιβάλλον.

Δομή Προτύπου AGRO 2:

AGRO 2-1: Προδιαγραφή

Περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.

AGRO 2-2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή

Περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι απαιτήσεις του ΣΟΔ (ICM – Integrated Crop Management) καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως:

 • το πολλαπλασιαστικό υλικό
 • τις γενικές καλλιεργητικές φροντίδες
 • τη διαχείριση του εδάφους
 • τη λίπανση των φυτών
 • την άρδευση
 • την φυτοπροστασία
 • τη συγκομιδή
 • τη διαχείριση εξοπλισμού και ενέργειας
 • τη διαχείριση ρύπων και ανακύκλωση
 • το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα
 • και την υγεία , ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2 είναι η κάλυψη των απαιτήσεων της αναθεωρημένης Κατευθυντήριας Οδηγίας (AGRO 2 Guideline, 2η Έκδοση-29.07.2009).

Μία από τις βασικότερες δραστηριότητες της IMPRUS είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην πρωτογενή παραγωγή. Η εταιρεία παρέχει επί πολλά έτη συμβουλευτική υποστήριξη σε Ομάδες Παραγωγών και μεμονωμένους παραγωγούς ως προς την εφαρμογή των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2 και GLOBALGAP.

Η IMPRUS αναλαμβάνει για λογαριασμό της επιχείρησή σας:

 • Την ανάπτυξη, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη συστήματος ιχνηλασιμότητας με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου GLOBALGAP CoC.
 • Τη διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης του εφαρμοζόμενου συστήματος, αλλά και τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων των προμηθευτών σας.
 • Την εκπαίδευση των υπευθύνων και λοιπών εμπλεκόμενων στο σύστημα ιχνηλασιμότητας της επιχείρησης σας.